Naročam se na e-novice
FriForma1
F R I F O R M A
K O N C E R T

FriForma: Anouck Genthon & Lionel Marchetti / Neža Naglič

17. 3. 2023, ob 20.00, Galerija ŠKUC, Ljubljana

FB: https://www.facebook.com/events/152085347709668

Vstopnina: 5€

V koncertnem ciklu FriForma bomo marca v Galeriji ŠKUC pripravili svojevrstna glasbena sklopa. Po dveh letih načrtovanja, ki ga je občasno ustavila pandemija, se bo predstavil duo francosko-švicarske violinistke Anouck Genthon in legendarnega francoskega skladatelja Lionela Marchettija. Izvedla bosta tridelno kompozicijo Phasme - posebno in osvežujoče delo za violino, analogni sintetizator in nizkofrekvenčni ojačevalnik. Pred njunim nastopom bo ljubljanska pianistka Neža Naglič izvedla solo set na prepariranem klavirju.

ANOUCK GENTHON & LIONEL MARCHETTI (F)
· Anouck Genthon – violina
· Lionel Marchetti – analogni sintetizator

Anouck Genthon in Lionel Marchetti izumljata zvoke in melodije v preizkušenem glasbenem srečanju. Predstavila bosta delo Phasme (45 min.), skladbo za violino, analogni sinezator in nizkofrekvenčni ojačevalnik v treh delih. Dvojec upošteva prostor kot enega bistvenih vektorjev v smislu, da akustični odziv z razporeditvijo zvočnikov in glasnostjo zvoka postane temelj, na katerem se glasba razvija. Instrumentalista, ki sta izumila novo obliko dueta, v katerem se zdi, da se telo violine zliva s plastičnostjo sintetičnih zvokov, s subtilno postavitvijo projekcije zvočnikov ustvarita glasbeno delo, ki vztraja pri prostorskem izžarevanju iz osrednje točke.

ANOUCK GENTHON je violinistka, improvizatorka in etnomuzikologinja iz Ženeve. Svoje delo razvija z lastnim improviziranim jezikom skozi izkušnjo zvoka in poslušanja. Ukvarja se s transverzalnimi oblikami raziskovalnih oblik in igra v različnih kontekstih na stičišču improvizirane, eksperimentalne, sodobne, elektroakustične in tradicionalne glasbe skozi različne projekte, od solo do velikih zasedb. Njene posnetke objavlja Another Timbre, Confront Recordings, Insub. in Gamut Edition. Je članica kolektiva @ptt (promocija akustične umetnosti na področju glasbe, jezika in vizualnih umetnosti) in Insub. v Ženevi. Je avtorica knjig: Fictation (Gamut, 2020) in Tuareg Music in Od politične simbolike do estetske singularizacije (L'Harmattan, 2012). / https://anouckgenthon.com
LIONEL MARCHETTI (1967) je skladatelj musique concrète, rojen v Marseillu v Franciji leta 1967. Sprva je bil samouk, kasneje pa je s Xavierjem Garcio raziskoval repertoar musique concrète kot akustično umetnost. V živo izvaja svoje konkretne skladbe na različnih sistemih prostorov zvoka. Skladal je tudi na CFMI — Université Lumière Lyon 2 in na Groupe de recherches musicales (Ina-GRM) v Parizu. Marchetti izvaja improvizacijo na odru tudi sam (eksperimentalne analogne naprave z različnimi mikrofoni, povratnimi informacijami, radijskimi valovi, snemalnikom na magnetni trak, modificiranimi zvočniki, analognimi sintetizatorji itd.) in z glasbeniki, kot so Jérôme Noetinger, Xavier Garcia, Franz Hautzinger, Seijiro Murayama, Yan Jun in Vanessa Rossetto, pa tudi z japonsko glasbenico in plesalko Yôko Higashi. / https://lionelmarchetti.bandcamp.com

NEŽA NAGLIČ (SLO)

· Neža Naglič – preparirani klavir

Pianistka NEŽA NAGLIČ (1984) se je po klasičnem izobraževanju posvetila raziskovanju razširjenih klavirskih tehnik v okviru svobodne improvizacije. Poleg prepariranja strun se posveča predvsem zvočenju klavirja od znotraj, pri čemer z uporabo različnih predmetov preoblikuje tipično klavirski zvok v manj predvidljive zvočne strukture. Poznamo jo po dolgoletnem sodelovanju z improkrautrock kolektivom Salamandra Salamandra, ter domačih improvizacijskih navezah z Ano Kravanja in Ino Puntar, Ireno Z. Tomažin, Markom Karlovčecom in Joštom Drašlerjem. Odre in garaže je delila tudi z uveljavljenimi tujimi glasbeniki kot so Klaus Filip, Ilia Belorukov, Seijiro Murayama, Okkyung Lee, Dimitra Lazaridou-Chatzigoga idr. V duetu s kitaristom Primožem Bončino je pred kratkim izdala album Inner Weather (Edicija FriForma/Inexhaustible Editions).

Organizator: KUD Mreža
Koncert je omogičil Švicarski svet za umetnost ProHelvetia
Upajoč na podporo: Ministrstvo za kulturo RS in MOL-Oddelek za kulturo

/// ENG ///
FriForma: Anouck Genthon & Lionel Marchetti / Neža Naglič
17 March 2023, at 20.00, ŠKUC Gallery, Ljubljana
FB: https://www.facebook.com/events/152085347709668
Entrance fee: 5€
In March, KUD Mreža's FriForma monthly concert series is presenting two unique sets of music at ŠKUC Gallery. After 2 years of planning, occasionally halted by the pandemic, the duo of French-Swiss violinist Anouck Genthon and legendary French composer Lionel Marchetti is presenting their duo, and performing their three-part composition Phasme, a refreshingly particular work for violin, analogue synthesizer and low-frequency amplifier. Before their performance, Ljubljana-based pianist Neža Naglič will perform a solo set on prepared piano.

ANOUCK GENTHON & LIONEL MARCHETTI (F)

· Anouck Genthon – violin
· Lionel Marchetti – analogue synthesizer

Anouck Genthon and Lionel Marchetti invent their own sounds and melodies in a tried and tested musical encounter. They will present Phasme (45 mins.), a work for violin, analogue synthesizer and low-frequency amplifier in three parts. The duo works on the basis of a writing process that considers space as one of the essential vectors, in the sense that the acoustic response, through the arrangement of the loudspeakers and the volume of the sound, becomes the foundation on which the music develops. The instrumentalists, who have invented a new form of duet in which the body of the violin seems to merge with the plasticity of synthetic sounds, create a musical work that insists on spatial emanation from a central point by subtly placing the projection of the loudspeakers.
ANOUCK GENTHON is a violinist, improviser and ethnomusicologist from Geneva. She develops her work with her own improvised language through the experience of sound and listening. She works with transversal forms of research and plays in different contexts at the intersection of improvised, experimental, contemporary, electroacoustic and traditional music through various projects, from solo to large ensembles. Her recordings are published by Another Timbre, Confront Recordings, Insub. She is a member of the collective @ptt (promoting acoustic art in music, language and visual arts) and Insub. in Geneva. She is the author of Fictation (Gamut, 2020) and Tuareg Music - From Political Symbolism To Aesthetic Singularization (L'Harmattan, 2012). / https://anouckgenthon.com
LIONEL MARCHETTI (1967) is a musique concrète composer born in Marseille (France) in 1967. Self-taught at first, he later explored the musique concrète repertoire as acousmatic art with Xavier Garcia. Live, he performs his concrète compositions on various sound spatialization systems. He also composed at CFMI — Université Lumière Lyon 2 (France) and at Groupe de recherches musicales (Ina-GRM) in Paris. Marchetti also practices improvisation on stage on his own (experimental analogue devices with various microphones, feedback, radio waves, magnetic tape recorder, modified speakers, analogue synthesizers etc.) and with musicians like Jérôme Noetinger, Xavier Garcia, Franz Hautzinger, Seijiro Murayama, Yan Jun in Vanessa Rossetto, as well as with Japanese musician and dancer Yôko Higashi. / https://lionelmarchetti.bandcamp.com

NEŽA NAGLIČ (SLO)

· Neža Naglič – prepared piano

NEŽA NAGLIČ (1984) pianist, after her classical training, has devoted herself to the exploration of extended piano techniques in the context of free improvisation. In addition to string preparation, she focuses on sounding the piano from the inside, using various objects to transform the typical piano sound into less predictable sound structures. She is known for her long-lasting collaboration with the improkrautrock collective Salamandra Salamandra, as well as for her local improvisational collaborations with Ana Kravanja and Ina Puntar, Irena Z. Tomažin, Mark Karlovčec and Jošt Drašler. She has also shared stages and garages with renowned international musicians such as Klaus Filip, Ilia Belorukov, Seijiro Murayama, Okkyung Lee, Dimitra Lazaridou-Chatzigoga, etc. In duo with guitarist Primož Bončina, she recently released the album Inner Weather (FriForma/Inexhaustible Editions).

The concert is made possible by the Swiss Arts Council ProHelvetia
Hoping for support: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and MOL-Department of Culture