Naročam se na e-novice
Flora-Irena črno-bela splet
T O P O G R A F I J E
Z V O K A
P R E D D O G O D E K

Topografije zvoka - preddogodek: Irena Z. Tomažin & Flora Marlene Geißelbrecht

Irena Tomažin Zagoričnik (SI) - glas

Flora Marlene Geißelbrecht (AT)-  viola, glas

petek, 8. september 2023,  ob 21.00, Galerija ŠKUC, Ljubljana

VSTOP PROST!

Topografije zvoka in Zavod Alcedo vas vabita na skupni koncertni program, ki bo vključeval izvedbo solističnih avtorskih in improviziranih del obeh glasbenic, ter prvo srečanje dveh raznolikih senzibilitet v svobodni improvizaciji,  zlasti pa odmeve in zvočenja njunega skupnega raziskovanja na enodnevni predpripravi v Ljubljani ter koncertnemu nastopu v prostorih Galerije ŠKUC. Po naravi stvari bo šlo torej za odprt proces koncerta v nastajanju. Posebni poudarek pa bo dan t.i. "zvočni poeziji" dunajskega dadaista Kurta Schwittersa (1887 -1948) oziroma njegovega dela Ursonate (1932) z izhodiščem v interpretaciji Flore Geißelbrecht (Ur die Sonate, 2021), katerega v slovenskem (mejnem) glasbenem prostoru ni (bilo) mogoče pogosto slišati v živo. Glasbena in interdisciplinarna interakcija med besedo, jezikom in glasom, ki ji Geißelbrechtova tudi sicer posveča posebno pozornost, se bo srečala s samosvojo usmeritvijo Tomažinove, ki ji dodaja še specifično razsežnost gibalnega elementa v kontekstu koncertnega dispozitiva. Gre za srečanje dveh glasov in teles skozi raztelešanja in ponovne utelesitve teles tako v fizičnem kot zvočnem prostoru.

Flora Marlene Geißelbrechtje mlada avstrijska skladateljica, instrumentalistka, improvizatorka in pesnica. V središču njene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti se nahaja sodobna eksperimentalna glasba, posebno pozornost pa posveča glasbeni in interdisciplinarni interakciji med besedo, jezikom in glasom. Obenem ustvarja tudi v polju sodobnega jazza, kantavtorstva in ljudske glasbe ter svobodne improvizacije. Kot skladateljica piše glasbo za orkestre, komorne zasedbe in solo skladbe, njena dela pa so po naročilu in premierno izvedli na festivalih kot npr. Styriarte ali Donaufestwochen v Strudengauu, in izvajalci, kot so Ensemble Kontrapunkte, Ensemble Reconsil ali zbor Arnold Schönberg. Za svoje ustvarjanje je prejela več nagrad, med njimi l. 2021 tudi berlinsko nagrado za mlade umetnike s solističnim programom "Sibyls&Syllables" za violo in glas V vlogi violistke je nastopala s solističnim programom in v različnih zasedbah kot so npr. RSO Vienna, Ensemble Modern, Black Page Orchestra, Studio Dan, na festivalih Wien Modern, Unsafe and Sounds Festival, Impuls Festival in Wiener Festwochen. V letih 2020/21 je bila tudi članica mednarodnega ansambla Modern Academy v Frankfurtu. Njena zvočna raziskovanja se nahajajo na razptojih in sozvočjih glasu ter zvena viole, v intenzivnih in subtilnih vmesij, raziskovanjih razširjenih tehnik igranja in vokaliziranja, skozi katere preko zvočnih tekstur odzvanjata glas in inštrument kot enovito zvočno telo.

 Flora-Marlene-Geisselbrecht-©Verena-Bruening  DSF8913-wpv 1080x478 center center

Irena Z. Tomažin je pri nas eden od najbolj prepoznavnih glasov v polju eksperimentalne glasbe, sodobnega plesa in performansa. Njene utelesitve in raztelesitve glasu se vpenjajo v polje med zvokom, telesom, gibom in prostorom in odzvenevanjo v poljih sodobnega plesa in performansa, svobodne improvizacije, utelesitev besedil v poeziji in zvočni poeziji ter grafičnih notacijah, v obuditvah glasov ljudskega petja, v sodobni klasični glasbi, elektroakustičnih vmesjih, alter bendih, solo projektih in ad hoc zasedbah. Izdala je tri avtorske albume: Crying Games, Taste of Silence in cmok v grlu. V svojem glasbenem oziroma zvočno eksperimentalnem delu raziskuje in razvija pokrajine glasu, ki spajajo tako besede, fragmentirane tekste, (tradicionalno) melodično petje kot tudi razširjene vokalne tehnike, vključujoč šume, tleske oziroma zvoke ustne votline, ki ne pripada (samo) glasu ampak tudi telesu. Nastopa solo in v raznih zasedbah s številnimi glasbeniki: Tomaž Grom, Lee Patterson, Xavier Charles, Christof Kurzmann, Jonas Kocher, Gaudenz Badrutt, Šalter Ensemble, Tim Blechmann, Michael Zerang, Liz Allbee, Alessandra Eramo, Ilia Belorukov, Okkyung Lee, Maja Osojnik, Christian Kesten, Ina Puntar, Dré Hočevar, Matej Bonin in drugimi.

 foto URŠKA BOLJKOVAC

Dogodek je uvod v prihajajočo edicijo mednarodnega festivala Topografije zvoka, ki ga sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo. Več o prihajajočem festivalu kmalu!!!

Dogodek je sodelovanje med Topografijami zvoka, ŠKUC-om in Zavodom Alcedo s podporo SCCA - Zavod za sodobno umetnost Ljubljana. Koncert sta podprla MOL - Oddelek za kulturo in Avstrijski kulturni forum Ljubljana.

 ministrstvo-za-kulturo-republike-slovenije-in-mestna-obcina-ljubljana-2048x198-1-1200x116    avstrijski center

 

Irena Tomažin Zagoričnik (SI) - voice
Flora Marlene Geißelbrecht (AT)-  viola, voice

Friday, 8. September 2023 at 21:00, Galerija ŠKUC, Ljubljana

Topographies of Sound and the Alcedo Institute invite you to a joint concert programme, which will include a performance of solo original and improvised works by both musicians, the first meeting of two diverse sensibilities in free improvisation, and in particular the echoes and sonorities of their joint explorations, during a one-day pre-preparation in Ljubljana and a concert performance at the ŠKUC Gallery. By the very nature of things, it will therefore be an open-ended process of a concert in the making. Special emphasis will be given to the so-called "sound poetry" of the Viennese Dadaist Kurt Schwitters (1887-1948) or his work Ursonate (1932) with its starting point in the interpretation of Flora Geißelbrecht (Ur die Sonate, 2021), which has not been often heard live in the Slovenianmusic space. The musical and interdisciplinary interaction between word, language and voice, to which Geißelbrecht also pays special attention, will meet with Tomažin’s distinctive voice explorations, which adds the specific dimension of the movement element in the context of the concert. It is a meeting of two voices and bodies through disembodiments and re-embodiments of bodies in both physical and sonic space.

Flora Marlene Geißelbrecht is a young Austrian composer, instrumentalist, improviser and poet. Her creativity focuses on contemporary experimental music, with a special focus on the musical and interdisciplinary interaction between word, language and voice. She also works in the field of contemporary jazz, singer-songwriting, folk music and free improvisation. As a composer, she writes music for orchestras, chamber ensembles and solo compositions, and her works have been commissioned and premiered at festivals such as Styriarte or Donaufestwochen in Strudengau, and by performers such as Ensemble Kontrapunkte, Ensemble Reconsil or the Arnold Schönberg Choir. She has received several awards for her work, including the Berlin Prize for Young Artists in 2021 with her solo programme "Sibyls&Syllables" for viola and voice. As a violist, she has performed with solo programmes and in various ensembles such as RSO Vienna, Ensemble Modern, Black Page Orchestra, Studio Dan, at the Wien Modern, Unsafe and Sounds Festival, Impuls Festival and Wiener Festwochen. In 2020/21 she was also a member of the international ensemble of the Modern Academy in Frankfurt. Her sonic explorations are located in the intersections and consonances of voice and viola sound, in the intense and subtle in-betweens, explorations of extended playing and vocalising techniques through which voice and instrument resonate as a unified body of sound through sonic textures.

Irena Z. Tomažin is one of the most recognisable voices in the field of experimental music, contemporary dance and performance. Her embodiments and disembodiments of the voice are embedded in the field between sound, body, movement and space and resonate in the fields of contemporary dance and performance, free improvisation, embodiments of texts in poetry and sound poetry and graphic notations, in resurrections of the voices of folk singing, in contemporary classical music, in electroacoustic in-betweens, alternative bands, solo projects and ad-hoc ensembles. She has released three albums: Crying Game, Taste of Silence, and Lump in the Throat. Her music, more specifically her sound experimentation is an exploration of the landscapes of voice that include words, fragments of texts, (traditional) melodic singing, and other vocal techniques, including humming, clicking, and other sounds made with the mouth that pertain not (only) to the voice but also to the body. Irena performs solo and with a variety of ensembles and musicians such as Tomaž Grom, Lee Patterson, Xavier Charles, Christof Kurzmann, Jonas Kocher, Gaudenz Badrutt, Šalter Ensemble, Tim Blechmann, Michael Zerang, Liz Allbee, Alessandra Eramo, Ilia Belorukov, Okkyung Lee, Maja Osojnik, Christian Kesten, Ina Puntar, Dré Hočevar, Matej Bonin, and others.

The event is a prelude to the upcoming edition of the international festival Topographies of Sound. More about the upcoming festival soon!!!!

The event is a collaboration between Topographies of Sound, ŠKUC and Zavod Alcedo with the additional support of SCCA - Institute for Contemporary Art Ljubljana. The concert is supported by the MOL - Department of Culture and the Austrian Cultural Forum Ljubljana.